فیلم مصاحبه کوتاه بعد از سقوط آزاد شهید مدافع حرم محمد اتابه | گروه فرهنگی شهید مدافع حرم محمد اتابه