پوستر اولین سالگرد شهید مدافع حرم محمد اتابه | گروه فرهنگی شهید مدافع حرم محمد اتابه