برادر بزرگ شهید:محمد اهتمام ویژه ای به شرکت در نماز جماعت داشت

  • یکشنبه - 23 مهر 1396
  • اهتمام ویژه ای به شرکت در نماز جماعت داشت. اکثر نماز هایش را تا جایی که میتوانست به جماعت اقامه میکرد. هر وقت که من هم میرفتم مسجد وقتی میدید که من آمدم اگر در صف های جلوتر از من بود برمیخاست یا می نشست کنار من ...

    گالــــری