اهتمام ویژه ای به شرکت در نماز جماعت داشت.
اکثر نماز هایش را تا جایی که میتوانست به جماعت اقامه میکرد.
هر وقت که من هم میرفتم مسجد وقتی میدید که من آمدم اگر در صف های جلوتر از من بود برمیخاست یا می نشست کنار من یا پشت سرم می نشست.

بردار بزرگ شهید

ارسال دیدگاه