برادرزاده شهید:فقط به عشق عمو محمد میرفتیم گیلان

  • یکشنبه - 23 مهر 1396
  • اون موقع بچه بودم و اگر ما به گیلان میرفتیم فقط به عشق عمو محمد میرفتیم. اونقدر مهربون بود و ما رو میبرد تو بازار میگردوند و با ما بازی میکرد جوری بود که وقتی صبح از خواب پا میشدیم تا وقتی که می خواستیم بخوابیم ...

    گالــــری